spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Právo jako kód

23. 6. 2015   rubrika: Srozumitelnost práva v prostoru a čase

Zákony a předpisy jsou pravidla, podle kterých funguje společnost. Od dob prvního dochovaného zákoníku mezopotamského krále Ur-nammu před 4 000 lety se různé společnosti snažily zaznamenat pravidla v písemné formě. V průběhu času se ze zvyku zapisovat pravidla vyvinula jedna z největších inovací v dějinách lidské civilizace. Tato inovace umožnila nahradit absolutistickou pravomoc panovníka vládou psaného práva, které se podřizuje veškerá moc ve státě*.

Historická nadvláda psaného práva. Úspěch vlády práva v moderních společnostech ovšem přinesl i některé nezamýšlené vedlejší efekty. Neustále narůstající množství pravidel a zákonů regulující nejrůznější aspekty společenského, politického či ekonomického života vyústilo v existenci natolik rozsáhlého právního systému, že žádný jednotlivec, byť by byl sebevíce vzdělaný v právu, nemůže všechna platná právní obsáhnout, natož pochopit.

Složitost práva – ohrožení základních svobod? Právní pravidla se dnes vztahují na téměř veškeré činnosti běžného života. Vzhledem k objemnosti právního řádu nezbývá občanům, než se spolehnout na to, že experti – kteří jednotlivé zákony připravují (exekutiva), schvalují (legislativa) a interpretují (judikatura) – jednají se znalostí věci a v zájmu naplňování práv a svobod občanů. Složitost právního systému v řadě případů znesnadňuje jednotlivcům kontrolovat způsob, jakým vůči nim stát uplatňuje svou moc. Tento problém se projevuje třemi negativními důsledky.

Nedostatek efektivity. Prvním negativním důsledkem zvyšující se složitosti právních pravidel je nedostatek efektivity. Čas, peníze a další zdroje, které aplikace práva v moderní společnosti vyžaduje, jsou nezanedbatelné a neustále narůstají. Například počet ústavních stížností, se kterými se Ústavní soud musí každoročně vypořádat, vzrostl za posledních dvacet let desetkrát (476 stížností v roce 1993 oproti 4 057 stížnostem v roce 2014 – s maximem v roce 2012, kdy musel řešit 4 915 stížností**).

Nemožnost orientace. Druhým neblahým důsledkem je nemožnost běžného občana sledovat a orientovat se ve změnách právních pravidel (zákonů). Jak roste počet pravidel, snižuje se relativně rychle schopnost vnímat a tradičními metodami analyzovat dopad takových změn na chování právního systému jako celku.

Jak dodržovat pravidla, se kterými se nelze seznámit? Za třetí, smyslem a hlavní předností vlády práva bylo, že umožňovala jednotlivcům dozvědět se, jaké chování se po nich požaduje, aby se podle toho mohli zařídit. Jestliže však v současné době dosahuje objem předpisů, jimiž se má každý občan řídit, takového rozsahu, že tento základní smysl a přednost psaného práva jsou popřeny, vyvstává otázka, zda lze po jednotlivci spravedlivě požadovat, aby dodržoval něco, s čímž nemá možnost se při vynaložení rozumného úsilí seznámit.

Právo jako kód. Aby psané právo bylo schopno opět plnit své základní funkce, vypomáhá si již dnes nejrůznějšími softwarovými programy, které umožňují lepší orientaci v právu. Američtí právníci a IT odborníci z dvou nejprestižnějších amerických univerzit – Harvardská univerzita a Massachusettský institut technologie (MIT) – zašli ovšem dále a pokusili se srovnat fungování právních pravidel se softwarovými kódy řídící fungování počítačových programů.

Právní vs. softwarové příkazy – společné rysy (nezanedbatelné). Pravidla fungování počítačových programů vykazují překvapivě mnoho podobností s právními pravidly, které určují fungování společnosti. Softwarové kódy stejně jako právní pravidla fungují na principu vydání příkazu a jeho splnění. Jak právní, tak softwarové příkazy vytvářejí systémy, které řídí určité operace: právní příkazy řídí lidské interakce, softwarové příkazy řídí operace programů a aplikací.

Právní vs. softwarové příkazy – odlišnost (zanedbatelná). Hlavní odlišnost právních příkazů od softwarových spočívá v tom, že právní příkazy vykládají a používají lidé, zatímco softwarové programy počítače či různé „chytré“ elektronické přístroje. Tato odlišnost ovšem není tak zásadní, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jelikož lidské bytosti jsou (stále ještě) flexibilnější a chytřejší než počítače a elektronické přístroje, nemusí být právní příkazy tak přesné a podrobné jako příkazy zajišťující fungování softwaru. Tato výhoda ovšem není „zadarmo“. Velmi různorodé lidské interpretace právních pravidel – viz známé pořekadlo, „co právník, to jiný právní názor“ – často vedou ke sporům, k jejichž řešení je nutné udržovat rozsáhlou soustavu soudů.

lexperanto


* Tento článek vychází ze závěrů studie Law is Code: A Software Engineering Approach to Analyzing the United States Code (William Li, Pablo Azar, David Larochelle, Phil Hill a Andrew W. Lo), 21. září 2014, Social Sciences Research Network (SSRN - id2511497).

** Ústavní soud, Rozhodovací činnost, Statistika: http://www.usoud.cz/statistika/


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu