spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Jak právo pomáhá inovacím?

24. 7. 2017   rubrika: Srozumitelným právem proti byrokracii

Jak právo pomáhá inovacím? Inovaci nelze nařídit. Nelze stanovit tvrdé pravidlo, které by stanovilo, že každý, kdo vyvíjí jakoukoli činnost, musí přitom zároveň inovovat. Inovace je nicméně podmínkou ekonomického rozvoje. Bez inovací není konkurenceschopnost, růst ekonomiky, zaměstnanost ani lepší sociální podmínky. Inovaci lze proto maximálně podporovat, případně stimulovat: tak to činí například Smlouva o fungování Evropské unie, která stanoví jako jeden z cílů Unie podporu vědeckého a technologického pokroku (čl. 3, odst. 3); tento obecný cíl je poté rozveden v dalších článcích týkajících se průmyslové politiky – podpora využití inovačního potenciálu v průmyslové oblasti (čl. 173) – a politiky v oblasti vědeckého výzkumu – posilování vědeckých a technologických základů průmyslu (čl. 179, odst. 1).

Co je inovace? Inovaci lze definovat pomocí dvou základních prvků. Prvním prvkem je element novoty. Inovace je myšlenka, která přináší něco nového oproti tomu, co již existuje nebo co se ví. Tato myšlenka musí být zároveň transformovatelná do praktického využití, ať už se jedná o využití v oblasti technologické nebo vědecké, a bez ohledu na to, v jakém oboru lze takovou novou myšlenku prakticky využít.

Právní zásada podpory inovace. Jestliže právo nemůže inovaci nařídit, ale může ji pouze podporovat, neznamená to, že zákonodárce má podporovat konkrétní novátorské myšlenky. Právní předpisy by měly spíše nastavit regulatorní prostředí tak, aby mohlo vznikat co nejvíce inovací, tzn., aby bylo inovacím co nejméně bráněno. Jaká inovace se nakonec prosadí, je třeba ponechat na tržních silách a svobodné iniciativě nositelů inovačních myšlenek.

Jak docílit podpory inovace právními prostředky. Realizovat právní zásadu podpory inovace lze řadou způsobů. Za prvé, pomocí principů lepší regulace*: vytváří-li zákonodárce jakýkoli právní předpis, měl by při zhodnocení potřebnosti a dopadů nového předpisu zhodnotit i jeho možné dopady na rozvoj či omezení inovací, jež může přinést. Za druhé, právní předpisy, u nichž je při jejich vytváření zjištěno, že by mohly mít dopad na prostředí inovací, je nutné psát v otevřené formě: to znamená, aby právní pravidla spíše stanovovala cíle, než prostředky, jakých těchto cílů dosáhnout, a ponechávala tak co největší prostor pro co nejvíce inovativních řešení, jimiž bude možné daný cíl dosáhnout. To se týká zejména oblastí, kde hrají významnou roli technické normy, potřeba interoperability informačních systémů, kladení důrazu na otevřenost dat veřejné správy atd. Za třetí, zákony s dopadem na inovace a technologická řešení by měly být po určitém čase, například po pěti letech, podrobeny povinné revizi, aby bylo možné včas zjistit, zda předepsané řešení neblokuje použití nových modernějších inovačních postupů či technologií. Konečně za čtvrté, grantová pravidla v oblasti technologického a vědeckého výzkumu by měla podporovat spíše více menších grantů, než méně grantů větších, a měla by stanovovat méně požadavků na předem nastavené výsledky; to samozřejmě neznamená méně požadavků na kontrolu průběhu grantů, jinak by nebylo možno předcházet jejich zneužití. Výsledky inovací totiž nelze předvídat, a čím více inovativních myšlenek je podpořeno, tím je větší šance, že se některá z nich ujme a prosadí.

Lexperanto


*Viz například: Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu, 7.6.2017, lexperanto, http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/457-posuzovani-potrebnosti-a-dopadu-evropskych-zakonu-v-novem-kabatu


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu